TOEFL การสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ควรมองข้าม หาติวเตอร์สอนพิเศษจากแอพ

TOEFL การสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ควรมองข้าม

TOEFL การสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ควรมองข้าม

TOEFL การสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ควรมองข้าม ทุกวันนี้การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้านการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ และการทำงานต่อในต่างประเทศ ซึ่งน้อง ๆ อาจจะสงสัยว่าการสอบ TOEFL นี้คืออะไร วันนี้พี่ติวเตอร์มีคำตอบค่ะ

การสอบ TOEFL คืออะไร

การสอบ TOEFL นั้น ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งเป็นการประเมินทักษะความสามารถภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยผลการสอบTOEFL นั้นก็สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักได้นั่นเอง

แต่เดิมการสอบ TOEFL นั้นจะใช้เฉพาะการศึกษาต่อแค่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้การสอบ TOEFL กลับได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนใหญ่ของประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และหน่วยงานมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก กว่า 130 ประเทศ

ทั้งนี้การสอบ TOEFL เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ การอบรม ดูงาน หรือการทำงานในต่างประเทศ โดยกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกได้สมัครเข้าสอบ TOEFL เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวาชาการ ซึ่งส่วนใหญ่ระดับทักษะภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับปานกลางและระดับขั้นสูงนั่นเอง

การสอบ TOEFL ทดสอบอะไรบ้าง

สำหรับการสอบ TOEFL คือ การสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านด้วยกัน คือ การพูด (Speaking) ฟัง (Listening)อ่าน (Reading) เขียน (Writing) โดยจะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง 30 นาที และการทำข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้ Internet-Based Testing : iBT ซึ่งเป็นการสอบ TOEFL ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ ในแต่ละพาร์ทจะมีคะแนนรวม 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน

ในปัจจุบันนี้การสอบ TOEFL ก็มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ
 • Internet-based Test – TOEFL (IBT) รูปแบบการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • Paper-based Test – TOEFL (ITP) รูปแบบการสอบปรนัย (Multiple Choice) ใช้กระดาษและดินสอในการสอบ

ทั้งนี้รูปแบบการสอบจะขึ้นอยู่กับสนามสอบนั้น ๆ เป็นผู้เลือกระบบการสอบ โดยทั้ง 2 รูปแบบจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

ลักษณะของข้อสอบ TOEFL สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • Reading

Reading เป็นข้อสอบในส่วนแรกสำหรับการสอบ TOEFL ข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นการวัดคสามสามารถทางด้านการอ่าน และการที่ผู้สอบทำความเข้าใจในบทความสั้น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยบทความ 3-5 บทความให้อ่าน และมีคำถามเกี่ยวกับบทความนั้น ๆ สำหรับการสอบในส่วนนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทำข้อสอบที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ฉะนั้นผู้สอบก็สามารถย้อนกลับไปคำถามเดิมที่ผ่านมาแล้วได้นั่นเอง

 • Listening

Listening ข้อสอบในพาร์ทนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ใน North America โดยผู้เข้าสอบจะได้รับหูฟัง ที่ใช้สำหรับการฟังบทสนทนาและการพูดคุย ในขณะที่ฟังอยู่นั้น รูปภาพของผู้พูดหรือรูปภาพของรายละเอียดอื่น ๆ จะปรากฎขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอบ ซึ่งข้อสอบในพาร์ทการฟังจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

 • Speaking

สำหรับข้อสอบในพาร์ทนี้ เป็นการใช้ทักษะความเข้าใจในการพูดภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเป็นเชิงวิชาการ โดยผู้สอบจะต้องตอบคำถามด้วยการพูด รวมทั้งหมด 6 ข้อ หลังจากการอ่านบทความและการฟังบรรยายในแต่ละประเด็น โดยแบ่งประเภทคำถามได้ดังต่อไปนี้

 • คำถามที่ 1 และ 2 จะเป็นเรื่องราวที่ผู้สอบคุ้นเคย หรือทัศนะคติส่วนตัว โดยมีเวลาในการเตรียมตอบคำถาม 15 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 45 วินาทีในแต่ละข้อ
 • คำถามที่ 3และ 4 ผู้สอบจะได้อ่านข้อความสั้น ๆ ในประเด็นในประเด็นหนึ่ง จากนั้นผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนา หรือการบรรยายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ โดยผู้สอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่านและฟัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาและตอบคำถามที่เหมาะสม ซึ่งจะมีเวลาในการเตรียมคำตอบ 30 วินาทีและตอบคำถาม 60 วินาทีในแต่ละข้อ
 • คำถามที่ 5 และ 6 ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาเพื่อวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ หรือฟังบรรยายทางวิชาการ ผู้สอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่านและฟัง โดยการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้มา และตอบคำถามที่เหมาะสม และมีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 20 วินาที และมีเวลาในการตอบคำถาม 60 วินาที ในแต่ละข้อ
 • Writing

การทำข้อสอบในพาร์ทนี้ เป็นการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ ซึ่งผู้สอบจะมีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการเขียน รวมถึงการสร้างและรวบรวมความคิด และการอ้างอิงถึงตัวอย่างหรือหลักฐาน และการเรียบเรียงเป็นบทความที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานในการเขียนบทความ และก่อนที่ผู้สอบจะได้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียน ผู้สอบจะต้องเลือกก่อนว่าต้องการเขียนบทความบนกระดาษ หรือต้องการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ จากนั้นหัวข้อของบทความที่ต้องการเขียนจะปรากฎขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเอง

ศูนย์สอบ TOEFL ในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง

 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP Paradigm พาราไดม์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP Alish เอลิสท์
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP IIE ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชีย
 • ศูนย์สอบสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP เชียงใหม่
 • ศูนย์สอบ ETS TOEFL ITP สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้การคิดคะแนนสอบของ TOEFL จะกำหนดว่าต้องได้คะแนนประมาณ 79/120 (การคิดคะแนนแบบใหม่) หรือ 550/677 (การคิดคะแนนแบบเก่า)

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับความรู้ในการสอบ TOEFL ที่พี่ติวเตอร์ได้นำมาแนะนำน้อง ๆ ในครั้งนี้ หวังว่าจะทำให้น้อง ๆ มีความเข้าใจในเรื่องของการสอบ TOEFL มากขึ้นนะคะ แล้วในครั้งหน้าพี่ติวเตอร์จะมีอะไรดี ๆ มาฝากน้อง ๆ อีกก็สามารถรอคิดตามกันได้เลยค่ะ

ข้อมูลจาก : https://www.edufirstschool.com

https://www.tciap.com

https://www.kroobannok.com